ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.1. Настоящите общи условия уреждат правата и задълженията на “Смарт Асист БГ” като собственик на сайта от една страна, а от друга правата и задълженията на потребителите.
“Потребител” – е всеки, който зареди SMARTASSISTBG.COM (наричано по-долу за краткост “Сайта”) в своя интернет браузър.

Предмет


Чл.2. Настоящите общи условия уреждат условията и начините, при които “Смарт Асист БГ” предоставя на своите потребители Сайта и условията, при които същите имат достъп до него и го използват. Всяко свързване със Сайта е подчинено на спазване на настоящите общи условия, като нашата компания си запазва правото да ги променя и актуализира постоянно. Достъпът до Сайта и неговото използване изискват приемане на настоящите общи условия и Вашето съгласие относно практиките ни в областта на личните данни

Достъпа до сайта

Чл.3. “Смарт Асист БГ” се стреми да поддържа Сайта достъпен, като в противен случай не носи отговорност. Достъпът до Сайта може да бъде прекъснат или преустановен за целите на поддръжката, актуализирането или поради друга причина от технически или юридически характер. Нашето дружество не носи отговорност за такива прекъсвания и за последствията, които биха могли да произтекат за сметка на потребителя.

Чл.4. С използването на уебсайта, потребителят се задължава да не използва Сайта по неправомерен начин, както и да не злоупотребява с възможностите, дадени от сайта, с цел получаване на облага, която не му се следва.

Използване на съдържанието


Чл.5. Поправката или изменението на съдържанието или неговото използване с цел, различна от разрешената, съставляват нарушаване на правата на собственост на нашата компания или на трети лица. Преди всичко сайтът цели да запознае потребителите му с услугите, които се предоставят от “Смарт Асист БГ” и в никакъв случай не целят заместване на консултация със специалист.
Чл.6. Потребителите имат право на контакт с нашия екип чрез разширението “Facebook Messenger” или чрез електронна поща на contact@smartassistbg.com
Чл.7. Информацията, която се дава на потребителите чрез уебсайта е ориентировъчна и използвайки уебсайтът, всеки потребител декларира, че е запознат, че всеки казус е специфичен и за разрешаването му не е достатъчно да се прочете статия от настоящия уебсайт или от друг такъв, а е добре да се консултира с квалифициран специалист.
Чл.8. Потребителите имат право да си запишат час за консултация или среща. Потребителят се задължава да използва тази функционалност само и единствено за целите на записване на консултация и среща и да уведоми предварително екипът на “Смарт Асист БГ” при промяна и отмяна на записания час. В случай, че не изпълни това свое заъдлжение потребителят е уведомен, че може да му бъде отказано записването на нов час и провеждането на консултация или среща.
Чл.9. “Смарт Асист БГ” се стреми непрекъснато да обновява информацията, предоставена чрез уебсайта. Все пак, имайте предвид, че посочените цени на Сайта са за стандартни услуги и са ориентировъчни. За получаване на оферта за конкретна услуга, следва да се свържете с нас на: contact@smartassistbg.com

Защита на лични данни


Чл.10. Потребителят има право да посещава Сайта без да е необходимо да разкрива своята самоличност и да предоставя лична информация.
Чл.11. Упълномощени представители на “Смарт Асист БГ” имат право да поискат от потребителя определени сведения, за да могат да отговорят на негово запитване, да му предоставят услуга или да му запишат час за консултация.
Чл.12.За да може потребителят да запише час за консултация или среща със специалист на “Смарт Асист БГ” чрез уебсайта, той следва да избере ден и час за провеждането й от наличните такива и да попълни валиден имейл адрес за обратна връзка. Потребителят има право допълнително да въведе темата на консултацията или срещата, за да може времето за провеждането й да се усвои максимално ефективно, а също има правото и да остави телефонен номер за по-бърза и лесна връзка.
Чл.13. При свързване със “Смарт Асист БГ” чрез разширението на “Фейсбук Месинджър”, от регистриран профил, потребителят автоматично се съгласява, че “Смарт Асист БГ” може да събира и обработва данни, видими във фейсбук профила му.
Чл.14. За да предложи най-качествена услуга, “Смарт Асист БГ” събира анонимни данни относно посещенията на своите потребители (посетени страници, дата и час на посещение…) чрез т.нар. “бисквитки”. “Смарт Асист БГ” може да си служи с потребителските данни, за да анализира тенденции или изготвя статистики и мерки за посещаемостта на Сайта. Потребителят има право да се противопостави на регистрирането на тези “бисквитки”. Ако обаче реши да се откаже от “бисквитките”, той няма да има достъп до някои части на Сайта.
Чл.15. Потребителят има право на достъп до събираните, обработвани и съхранявани лични данни, има право да иска да бъдат променени, актуализирани или преманати, съгласно българския Закон за защита на личните данни и GDPR.
Чл.16. Потреителят има право да се противопостави безплатно на събирането и обработването на негови лични данни от “Смарт Асист БГ”.
За упражняване на тези права, достатъчно е да изпрати писмо на следния адрес :

гр. София, ул. Златовръх 11 или на следния имейл адрес: contact@smartassistbg.com

Чл.17. Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове. Потребителят следва да има предвид, че когато напусне Сайта, може да бъде подложен на други практики, свързани със защитата на лични данни, върху които “Смарт Асист БГ” не упражнява никакъв контрол и за които не носи отговорност.
За повече информация, прочетете Правилата на “Смарт Асист БГ”, свързани с Личните данни.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Общи положения.


“Смарт Асист БГ” отдава голямо значение на защитата на личните данни на своите потребители и клиенти (субекти на лични данни). Нашият екип ще направи необходимото, за да осигури конфиденциалността на поверените от потребителите лични данни и информация. За да можем да предоставим адекватни услуги е необходимо да съберем определен вид лични данни.

2. Длъжностно лице по защита на личните данни.


За въпроси или искания във връзка със съхранение на лични данни, субектът на лични данни може да се свърже с нас на следния имейл адрес: contact@smartassistbg.com или да пише на следния адрес: гр. София, ул. Златовръх 11
Настоящата политика за поверителност се отнася за следния уебсайт: https://smartassistbg.com/

3. Правно основание за обработване на лични данни.


“Смарт Асист БГ” събира, обработва и съхранява лични данни на конкретни законови основания, в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.

4. Какви лични данни събираме и защо?


Ние събираме следните лични данни: IP адрес, имейл адрес, имена, телефон, други данни, които потребителите са предоставили. Целите на тяхното събиране са няколко. На първо място, за да поддържаме уебсайта си, така че да служи на посетителите максимално добре. Да отговорим на очакванията на посетителите. На следващо място някои от тези данни като имейл/телефон са ни необходими за обратна връзка. Те са ни необходими и за да отговорим на отправените ни въпроси. Данни като имена, телефон, имейл адрес са ни необходими, за да запишем час за консултация или среща. Чрез събирането на анонимни данни за потребителите ние водим статистика. Лични данни могат да бъдат използвани и за други цели. Това става само след изрично съгласие от страна на потребителя и само в изрично предвидени от закона случаи и основания.

5. Записване на час за консултация или среща.


За да запише потребителят час за консултация или среща чрез контактната форма се изисква задължително предоставяне на имейл адрес, тъй като само по този начин ще можем да осъществим връзка с него. Другите данни не са задължителни за попълване, но “Смарт Асист БГ” в такъв случай си запазва правото да откаже извършването на услуга.

6. С кого споделяме данните?


Ние ще разкрием информация за конкретен субект пред трети лица само след изрично изразеното му съгласие и само в предвидени от закона случаи и основания.

7. Колко дълго съхраняваме лични данни?


Лични данни ще бъдат съхранявани, докато искането на потребителя бъде финализирано, и след това за сроковете, предвидени в приложимото законодателство за архивите и други закони. Ние ще съхраняваме лични данни за период от време, колкото е необходимо с оглед изпълнение на целите, за които се събират.
Коментарът, оставен на уебсайта и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи коментари от същия потребител, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

8. Права на субекта на лични данни


8.1. Права на субектa на лични данни:

 • право на достъп до данните, съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • право на коригиране на личните данни, съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • право на изтриване на личните данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • право на ограничаване обработването на лични данни, съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • право на преносимост на лични данни, съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • право на възражение срещу обработването, съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

8.2.Съгласно чл. 25м от Закона за защита на личните данни (обн. в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.) при обработване на лични данни за статистически цели не се прилагат чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

8.3.Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 правото на изтриване на лични данни не се прилага при обработването им за статистически цели, доколкото упражняването на това право има вероятност да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на тези цели.

9. Надзорен орган по защита на личните данни.

Надзорен орган е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, www.cpdp.bg.

10. Промени в политиката за личните данни.


При промени в Политиката за личните данни, “Смарт Асист БГ” информира потребителите си чрез своята официална интернет страница https://smartassistbg.com/

ПОЛИТИКА ЗА “БИСКВИТКИТЕ”

При използването на т. нар. „бисквитки“ (cookies), когато потребителят посещава нашите интернет страници на https://smartassistbg.com и чрез събиране на информация и данни, той получава най-подходящата информация и най-добрите услуги, предлагани от https://smartassistbg.com. Освен това, когато потребителят използва бисквитки той ни позволява да подобрим услугите си, като в същото време го улеснява да намери онова, което търси.

Съгласието за ползване на “бисквитки” се прилага за следните домейни: https://smartassistbg.com/

Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са данни, които се изпращат до браузъра и се съхраняват на устройството, така че сайтът да може да разпознае съответния компютър. В зависимост от периода, през който се съхраняват на устройството, бисквитките се делят на постоянни и сесийни. Постоянните бисквитки се съхраняват в паметта на компютъра или мобилното устройство за дълъг период от време, докато сесийните бисквитки се съхраняват единствено за времето, когато посещавате нашия уебсайт. Когато затворите страницата на https://smartassistbg.com/, бисквитката изчезва. Ние използваме бисквитки на нашия сайт, за да подобрим използваемостта му. Бисквитките не могат да навредят на потребителските файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра на потребителя.

Как използваме бисквитките?
Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да осигурим персонализирани препоръки.

Какви видове бисквитки използваме?
Ние използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies).
Те са необходими, за да може уебсайтът да изпълнява правилно своите функции. Използваме тези бисквитки например:

 • за да идентифицираме нашите потребители, когато те използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 • за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме онлайн преживяването с нашите Интернет страници. Използваме тези бисквитки например:

 • за да запомним потребителските предпочитания, така че да не е нужно всеки път да се вкарва информация, която вече е предоставена /например, когато се въвеждат данни за достъп до нашите услуги/;
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници, гласуването при коментарите).

Рекламни бисквитки.

Използваме тези бисквитки например:

 • за да получим информация за начина, по който се използват нашите Интернет страници, като например страници, които се посещават или как се реагира на реклами, за да предоставим реклами, които са съобразени с потребителя;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашите Сайтове;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашите Сайтове (честота и време);
 • за да следим успеха на даден продукт;
 • за да определим колко често потребителите посещават нашите Сайтове;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието с нашите Сайтове и с нас самите да може да бъде подобрено.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с потребителя – както в нашите Сайтове, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

Функционални бисквитки.

Това са бисквитките, които помагат на някои несъществени функционалности на нашия уебсайт. Тези функции включват вграждане на съдържание като видеоклипове или споделяне на съдържание на уебсайта на социалните медийни платформи.

Сесийни бисквитки.

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да позволим на потребителя да се движи между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се логва. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);
 • за разпознаване, когато потребителят се връща на нашия Сайт, за да използва услугите ни.

Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра. За други е необходимо да се посетят съответните сайтове и да се следват осигурените инструкции.

Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на продажбите – за отказ вижте тук: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Yandex – като инструмент за анализ. За повече информация вижте тук:https://metrica.yandex.com/about/info/data-policy/

Youtube – показва информация за дадено вградено видео от сайта: https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines

Facebook – за допълнителна информация относно политиката на Facebook, касаеща защитата на личните данни, посетете: https://www.facebook.com/policy.php

Как се изтриват бисквитки?
Всеки компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете https://aboutcookies.org/. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия Сайт да функционира правилно.

Промени в нашата политика за бисквитките
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение за съществуващите потребители, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.

За контакти
С радост приемаме всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките. Изпращайте ги на contact@smartassistbg.com.